Abruzzi Artisan Sourdough Boule

Abruzzi Artisan Sourdough Boule

Learn more about the Abruzzi Artisan Sourdough Boule from Piantedosi Baking Company.

Image of Abruzzi Artisan Sourdough Boule product

Product Information

Product Name: Abruzzi Artisan Sourdough Boule
Cased Package Information: C-173
Learn more about how Piantedosi Baking can transform your business